Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden geldend voor de onderneming KnownByNika, tevens handelend onder de naam Nika Beauty, (hierna “Nika Beauty”) met KvK nummer 24435500, gevestigd op Landverhuizersplein 21, 3072MH te Rotterdam, alsmede haar nevenvestigingen zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, trainingen, cursussen en overeenkomsten van en met Nika Beauty zijn deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk na overeenstemming van beide partijen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nika Beauty worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nika Beauty ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Nika Beauty zijn vrijblijvend en Nika Beauty behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling, zijnde aangeboden producten of diensten, door Nika Beauty, en Nika Beauty is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nika Beauty dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie bij vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling zal geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering of debitering van de giro- respectievelijk bankrekening van Nika Beauty.
3.4 Betaling per rembours is niet mogelijk bij Nika Beauty.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nika Beauty gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten, inclusief alle vormen van Dealerschap van de door Nika Beauty exclusief voor Nederland gedistribueerde merken, op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nika Beauty.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Nika Beauty opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Nika Beauty verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nika Beauty geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Nika Beauty garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Nika Beauty daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nika Beauty de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Nika Beauty te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Let op: producten en/of pakketten welke onder speciale condities, zoals acties, promoties of met pakketkorting, zijn verkocht kunnen niet worden geretourneerd.
7.4 Nika Beauty is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de training, tenzij deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en veiligheid waarop bij het uitvoeren van training mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot de hoogte van de netto kosten van de training/cursus, bijbehorende producten of diensten uitgesloten, welke Nika Beauty heeft ontvangen in de voorgaande 3 maanden.
7.5 Aansprakelijkheid m.b.t. bedrijfsschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten. Nika Beauty aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige kosten van deelnemers of hun organisatie, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door een training, als mede door een annulering van een training.
7.6. Nika Beauty is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendommen van deelnemers. De deelnemers dienen te allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen. De deelnemer worden geacht veiligheidsinstructies en -normen te volgen.
7.7. Nika Beauty behoudt zich het recht voor om (sub)dealerschap van de door haar vertegenwoordigde merken en/of fabrikanten, toe te kennen en te ontnemen door Nika Beauty bepaalde gronden, zoals, maar niet beperkt tot, het niet voldoen van achterstallige betalingen, het voeren en/of promoten van concurrerende merken van gelijke producten, alsook het niet correct uitvoeren van de behandelingen zoals door Nika Beauty kenbaar gemaakt via trainingen en communicatiemiddelen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Nika Beauty producten aan de afnemer levert, is Nika Beauty nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Nika Beauty ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
8.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Nika Beauty na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Nika Beauty in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Er zal geen spraken van aansprakelijkheid zijn in het geval dat Nika Beauty niet kan leveren vanwege overmacht, ook wel “Force Majeure” genoemd.

Artikel 10. Ontbinding en annulering
10.1 Nika Beauty behoudt het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij zijn verplichtingen niet na komt en/of in faillissement, dan wel surseance, geraakt of wanneer de wederpartij overlijdt. Dit laat overige rechten onverlet.
10.2 Nika Beauty is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de training te annuleren. Nika Beauty zal de aanmelder daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Nika Beauty zal voor zover mogelijk een nieuwe cursus aanbieden, dan wel zelf besluiten de cursus te annuleren.
10.3 Annulering van de overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door aanmelder/deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande bepalingen:
• 10.3.1 Annulering dient altijd schriftelijk per email aan administratie@nikabeauty.nl te geschieden;
• 10.3.2 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is de aanmelder de aanbetaling á €75,00 (exclusief BTW) verschuldigd.
• 10.3.3 Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus is de aanmelder het volledige cursusgeld verschuldigd.
10.4 Bij verzetten van de cursus voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 75,00 (exclusief BTW) per cursist aan administratiekosten, verrekend met een eventueel reeds betaalde aanbetaling, in rekening gebracht en tevens dient het volledige cursus bedrag voor de nieuw overeengekomen datum direct volledig vooraf betaald worden om de 2e poging tot cursusdeelname te bevestigen.
10.5 Bij verhindering van deelname van een deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating, indien aan de orde. Verhindering zonder vervanger, dan wel “No Show”, wordt gezien als annulering op de cursusdag zelf en volgt de condities van paragraaf 10.3.3 waarbij eerst voor de geannuleerde cursus volledig moet worden betaald, voordat er een andere cursus gevolgd kan worden.
10.6 Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.
10.7 Eventuele inzet van additionele loyaliteitsacties, zoals maar niet beperkt tot, een Opfriscursus en kortingsacties zijn immer ter beoordeling van Nika Beauty en bieden geen enkele verplichting jegens de deelnemer.
10.8 Bij een situatie van Overmacht, bijvoorbeeld door maar niet gelimiteerd tot, een overheidsmaatregel welke het verstrekken van een cursus, dan wel niet op een bepaalde datum, (wettelijk) onmogelijk maakt zal Misencil de cursus aanbieden op meerdere nieuwe data waaruit de cursist kan kiezen. Bij annulering door een cursist naar aanleiding van de gedwongen verplaatsing van een cursus wegens een situatie van overmacht voor Nika Beauty is de cursist de aanbetaling á €75 (exclusief BTW) verschuldigd.

Artikel 11. Speciale voorwaarden bij gebruik van betaaldiensten van Klarna
Dit artikelen geldt voor de bezorging en het afhalen van goederen en services aan Klanten van Nika Beauty.
Klarna behoudt het recht om zonodig de policy aan te passen en zal de Nika Beauty hiervan minimaal 1 maand voor de veranderingen effect hebben, van op de hoogte brengen.
11.1. Algemene vereisten
Nika Beauty zal zijn verkochte goederen of diensten afleveren op de in sectie 2, 3 of 4 beschreven manier.
Nika Beauty moet Klarna’s verzoek om informatie over een bepaalde transactie of Vordering binnen 24 uur beantwoorden. Dit geldt voor alle dagen waarop een Winkelier actief is, onder andere met het versturen van goederen en/of activeren van Vorderingen. Nika Beauty zal Klarna zijn meest recente contactgegevens doorgeven (e-mailadres) voor zulke risico
gerelateerde vragen.
Nika Beauty zal goederen niet versturen of afgeven als hij geïnformeerd is dat een bepaalde Vordering een hoog risico heeft volgens Klarna’s veiligheidscontroles.
Nika Beauty zal informatie, gerelateerd aan de bezorging/afgifte (trackingnummer, bewijs van bezorging, autorisatie en identificatie door een derde partij) van goederen, minimaal zes maanden (6) opslaan en op verzoek aan Klarna beschikbaar stellen. Hiermee gaat de klant gebruik makend van de diensten van Klarna hierbij tevens specifiek akkoord.
11.2. Bezorging door een extern bedrijf
De volgende regels zullen worden gevolgd als er gebruik wordt gemaakt van een externe bezorgdienst (bijv. DHL):
11.2.1. De goederen zullen worden verzonden met een track and trace, met de mogelijkheid om de goederen online te volgen naar de persoon en het afleveradres die door Klarna zijn goedgekeurd toen de order werd geplaatst.
11.2.2. Het trackingnummer zal aan Klarna worden verstrekt met de activering van de Vordering
of, als dit niet mogelijk is, na een verzoek van Klarna.
11.2.3. De gebruikte bezorgdienst zal de volgende controles uitvoeren
• Thuisbezorging: De goederen zullen niet aan een ander persoon of op een ander afleveradres worden uitgegeven dan door Klarna is goedgekeurd. Aflevering aan personen waarvan kan worden aangenomen dat ze voor de geadresseerde
gemachtigd zijn, zijn toegelaten (bijvoorbeeld familie wonend op hetzelfde adres). De bezorgdienst zorgt voor een bewijs van aflevering, waarop de datum en tijd van de bezorging staan en de naam van de ontvanger. Voor bestellingen van meer dan 200
EUR is een handtekening vereist.
• Bemande ophaalpunten (bijv. Pakjegemak/Kiala): Als de goederen niet konden worden bezorgd of als de klant ervoor heeft gekozen om het product af te halen zullen de goederen worden verzonden naar het afhaalpunt van de bezorgdienst dat
het dichts bij het goedgekeurde adres ligt (de eerste twee cijfers van de postcode van het afhaalpunt moeten hetzelfde zijn als de door Klarna goedgekeurde postcode) of binnen een straal van 10 km van dit adres. De bezorgdienst dient ervoor te zorgen dat het ID van de geadresseerde en de persoon die de goederen ophaalt (als dit een ander persoon is) gecontroleerd worden. Het afhaalpunt heeft een bewijs van aflevering met daarop de datum en tijd van de afgifte, de naam van de geadresseerde en, indien van toepassing, de gemachtigde persoon en de handtekening van de persoon die de spullen komt ophalen.
• Onbemande ophaalpunten (bijv. Pakketautomaat): Bezorging naar een onbemand ophaalpunt is alleen mogelijk als Klarna de bezorging naar een secundair adres toestaat en dit adres is goedgekeurd door Klarna. Op verzoek van Klarna zal de
Winkelier informatie geven over het telefoonnummer – en indien mogelijk de eigenaar van het telefoonnummer – waarnaar de PIN-code is gestuurd.
11.2.4. Nika Beauty zal op verzoek van Klarna – waar mogelijk – de bezorgdienst vragen om een bezorging te stoppen en Klarna informeren over alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.
11.2.5. Om de administratieve werkzaamheden van een Winkelier te beperken, mag de Winkelier Klarna machtigen om informatie direct van de bezorgdienst op te vragen of om de bezorgdienst te vragen een bepaalde bezorging te stoppen.
11.3 Bezorging met een eigen bezorgdienst
De volgende regels zullen in acht worden genomen als een Winkelier zijn eigen bezorgdienst gebruikt:
11.3.1 De goederen zullen worden verstuurd aan een adres dat door Klarna is goedgekeurd ten tijde van de bestelling.
11.3.2. Nika Beauty zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van bezorging heeft, waarop de datum en tijd van de bezorging en de naam en handtekening van de ontvanger staan.
3. Nika Beauty zal op verzoek van Klarna de bezorging stoppen en Klarna informeren over
alle ontwikkelingen aangaande de bezorging.
4. Ophalen in fysieke winkels
De volgende regels zullen in acht worden genomen als goederen worden uitgegeven in fysieke
winkels:
1. De goederen worden alleen afgegeven aan de klant of een persoon die hier door de klant toe gemachtigd is. De machtiging zal worden opgemaakt en opgeslagen.
2. Nika Beauty zal de ID-kaart controleren van zowel de klant als de persoon aan wie de goederen worden meegegeven.
3. Nika Beauty zal ervoor zorgen dat hij een bewijs van uitgifte heeft, waarop het volgende staat: De datum en tijd van de afgifte, de opgehaalde goederen, prijzen, de naam van de klant en, indien van toepassing, naam, telefoonnummer en handtekening van de gemachtigde persoon aan wie de goederen zijn meegegeven.

Artikel 12. Overig
12.1 “Severability clause”; indien een bepaling in strijd blijkt te zien met heersend recht zal deze vervangen worden door een geldige bepaling welke qua inhoud hier soortgelijk aan is.
12.2 “Survival clause”; alle bepalingen welke naar aard na beëindiging van kracht dienen te blijven, blijven van kracht.
12.3 Door het volgen van een cursus/training van Nika Beauty en het daarop volgend aanschaffen van Misencil producten gaat de koper akkoord met het volgen van de voorgeschreven protocollen en werkwijzen, zoals gecommuniceerd tijdens de cursus. Tevens gaat de Koper, en haar medewerkers, hierbij akkoord met de, reeds tijdens de cursus besproken, minimale tariefstelling voor behandelingen met het merk “Misencil”, zijnde €75,00 inclusief BTW een nieuwe set “One by One wimperextensions” en €95 voor een nieuwe set “Russian Volume wimperextensions. Koper zal in haar communicatie nooit een lager bedrag dan deze minimale tariefstelling communiceren. Indien dit artikel wordt geschonden door de Koper, dan wel een zakenpartner, medewerker of anders, is Nika Beauty gerechtigd het betreffende dealerschap per omgaande op te zeggen en betreffende certificaten ongeldig te verklaren, waarbij alle mogelijk derving en andere vormen van schade voor de Koper zijn.

Artikel 13. Geschillen
13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing, tevens wordt het Weens Koopverdrag nadrukkelijk uitgesloten.
13.2 Bij elke vorm van geschillen zal de arbitrage exclusief plaatsvinden door de Rechtbank van Rotterdam; geschillen via payment providers en andere financiële dienstverleners sluiten beiden partijen hierbij uit.